Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-15 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky CLASS - jazyková škola s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie jazykových kurzov ktoré sú organizované CLASS - jazyková škola s.r.o., IČO: 35 794 992, Rezedová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo:  22375/B, Oddiel:  Sro (ďalej len „Prevádzkovateľ “) v priestoroch jej sídla, prípadne v externých priestoroch prenajatých na tento účel. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „študent“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1      V týchto Obchodných podmienkach:

1.1.1    „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://1214438363.eshop-rychlo.sk/, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie Kurzu Užívateľom;

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3    „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Kurzu, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Kurzu, resp. Služby;

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9    „Prevádzkovateľ“ znamená CLASS - jazyková škola s.r.o., IČO: 35 794 992, s miestom podnikania Rezedová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo:  22375/B, Oddiel:  Sro

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12   „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13   „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14   „Kurz“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Kurzu ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1     Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „Kúpiť“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2     Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „Kúpiť“.

2.3     Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4     Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „Kúpiť“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5     Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6     Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

3 Kúpna zmluva

3.1     Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1    Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Kurz, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Kurzu v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Kurz cenu, ktorá je uvedená pri takomto Kurze v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2    Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Kurzu Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Kurz nemožno dodať.

3.1.3    Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Kurzu Užívateľovi.

3.1.4    Spôsob zabalenia Kurzu určuje výhradne Prevádzkovateľ.

3.1.5    Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného Kurzu Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6    Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Kurz a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7    Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8    V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.1.9    V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu. Povinnosť je splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.1.10   Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Kurzu. Zľavy z ceny Kurzu možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

3.1.11   Súčasťou kúpnej ceny za Kurz nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Kurz; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

3.1.12   Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Kurzu, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Kurz Užívateľom.

3.1.13   Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Kurz Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Kurzu uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

3.1.14   Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

3.1.15   Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Kurzom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným Kurzom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

3.1.16   Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Kurz záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Kurze v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.

3.1.17   Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Kurz.

3.1.18   Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Kurze uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Kurz v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Kurzu.

3.1.19   Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Kurzu, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného Kurzu Užívateľom.

3.1.20   Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Kurzu, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného Kurzu Užívateľom.

4 Užívateľský účet

4.1    Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2    Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.3    Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Kurzu, ktorú Užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

4.4    Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5    Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 5 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 10 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1    Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od zaplatenia Kurzu avšak minimálne 14 dní pred začiatkom trvania kurzu. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Kurzu alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Kurzu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

5.2    Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Kurz, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

5.3    V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

5.6    Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy class@class.sk.

6 Reklamačný poriadok

6.1    Reklamácia Kurzu, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.2    Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

7 Alternatívne riešenie sporov

7.1    Užívateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na class@class.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

7.2    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8 Ochrana osobných údajov

8.1    Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2    Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov nižšie.

9 Užívanie E-shopu

9.1    Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

9.2    Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

9.3    Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

9.4    Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

9.5    V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

10 Prehlásenia Prevádzkovateľa

10.1    Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

10.2    Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Kurze, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Kurz na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Kurz za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Kurzu a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Kurz za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

10.3    Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Kurze v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Kurzu a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

10.4    Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakty.

11 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia Kurzu, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku avšak minimálne 14 dní pred začatím Kurzu.

11.2    Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Kurz poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby, ak už v tejto lehote Kurz začal.

11.3    Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zruší sa tá od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11.4    Kupujúci znáša náklady na vrátenie Kurzu Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Kurzu - administratívne poplatky vo výške 3% z ceny Kurzu. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.5    V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj Kurzu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Kurzu vyrobeného na mieru alebo Kurzu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

12 Záverečné ustanovenia

12.1    Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.2    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

12.3    Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

12.4    Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

13 Rozhodné právo

13.1    Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14 Účinnosť

14.1    Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 13.11.2020.

15 Zhromažďovanie informácií, ochrana a spracovanie osobných údajov

15.1 Užívateľ podpisom Zmluvy alebo odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľovi a ich použitím na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

15.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

15.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov študenta pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

15.4 Prevádzkovateľ v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené v úvode tohto článku;
 2. Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 15.1 tohto článku;
 3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 15.1 tohto článku;
 4. Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Prevádzkovateľa), ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby (za Prevádzkovateľa) hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba (Prevádzkovateľ) je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.
 5. Poučenie o dobrovoľnosti: Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

15.5 Poučenie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Budú vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Vaše osobné údaje budú však spracúvané len do doby splnenia účelu spracúvania.

Dodané osobné údaje budú poskytnuté adekvátnym základným školám za účelom evidencie výučby anglického jazyka na škole.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v CLASS - jazyková škola s.r.o. v Bratislave na adrese Rezedová 5. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, okrem prípadov, keď výmazu bráni plnenie povinnosti ustanovenej, alebo vyplývajúcej z osobitného predpisu.
  • Právo na obmedzenie spracúvania - ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov .
  • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
  • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie vašich osobných údajov a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie fotodokumentácie na marketingové účely. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na webstránke v časti Kontakty.

16 Storno podmienky a právo na zmeny v organizácií jazykových kurzov

V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne Užívateľ odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu class@class.sk alebo listom na adresu Prevádzkovateľa). V prípade obdržania písomnej výpovede v deň, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má zahájiť jazykový kurz vzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na Užívateľovej faktúre. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na Užívateľovej faktúre. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke www.class.sk prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, zmena lektora a pod.) alebo zmenu spôsobu vedenia kurzu, alebo jeho časti z prezenčnej formy na dištančnú formu - online kurz, prostredníctvom online internetového prenosu. Zmenu vedenia kurzu alebo jeho časti na dištančnú formu - online kurz môže Prevádzkovateľ vykonať v nevyhnutnom rozsahu kedykoľvek počas trvania kurzu, najmä nie však výlučne v prípade, ak nebude možné pokračovať v prezenčnej forme vedenia kurzu na obvyklom mieste konania kurzu pri zachovaní minimálneho počtu žiakov v triede z dôvodov dodržiavania zákonov, nariadení opatrení, usmernení, rozhodnutí a iných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánov verejnej moci, rozhodnutí zriaďovateľov školy alebo riaditeľov školy v ktorej prebieha prezenčná forma kurzu, nepriaznivej epidemiologickej situácie a pod. V prípade, ak dištančný kurz - online kurz nie je možné viesť v pôvodných termínoch a časoch, Prevádzkovateľ sa zaväzuje užívateľovi ponúknuť vedenie dištančného kurzu - online kurzu v alternatívnom termíne. Ak si Užívateľ pri zmene spôsobu vedenia kurzu na dištančný kurz - online kurz podľa predchádzajúcich štyroch viet nevyberie žiaden z ponúknutých termínov (pôvodný alebo alternatívny), nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za kurz ani jej časti. Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude Užívateľ bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za kvalitu pripojenia počas dištančnej výučby, ani nastavenia v elektronických zariadeniach Užívateľa. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Prevádzkovateľom vzniká Užívateľovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz v súlade s bodom 11.4.

Prevádzkovateľ má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako dohodnuté, prípadne alikvótne znížiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine nižším ako dohodnuté. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na otvorenie kurzu s dohodnutým maximálnym počtom, v prípade, že všetky prihlášky boli podané pred začiatkom kurzu. Prípadne alikvótne zvýšiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine vyšším ako dohodnuté. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu zásahu vyššej moci. 

17 Vlastníctvo a kompenzácia

Užívateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Prevádzkovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Užívateľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov. 

Za neúčasť Užívateľa na výučbe Prevádzkovateľ neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (dlhodobá neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť študentovi ponúknutá finančná kompenzácia, o ktorej výške rozhoduje Prevádzkovateľ. 

V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si Užívateľ objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi, a to elektronickou poštou na adresu class@class.sk. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 16.00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak Užívateľ zruší hodinu po 16.00 hodine predchádzajúceho pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu. 

18 Odstúpenie od zmluvy
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Užívateľom z dôvodu naplnenia kapacít Kurzu. Prednosť majú skôr platiaci Užívatelia. Ak Užívateľ závažným spôsobom narušuje priebeh Kurzu resp. ohrozí zdravie účastníkov alebo pedagógov, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Užívateľom bez finančnej náhrady. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia poplatku za Kurz v lehote splatnosti. 
V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany Užívateľa, je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu class@class.sk alebo listom na adresu Prevádzkovateľa), najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene. 

Kde nás nájdete

CLASS jazyková škola s.r.o.

Rezedová 5, 82101 Bratislava

Kontakty
Kvetka
Kvetka
(Po-Pia, 9-15 hod.)
Copyright © 2019, Class - Jazyková škola.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk